بخار

خشکشویی از زمان باستان تا به الان

تاریخچه خشکشویی

برای سالیان بسیار شستشوی لباس جزئی از فعالیت‌‌های خانگی بوده است، چه در زمان گذشته که با ضربه زدن یک تخته چوب بر روی لباس آن را می‌‌شستند و چه حال که از ماشین‌‌های لباسشویی استفاده می کنند.


سایر مطالب

برای مهربانی کردن یا نکردن همیشه بهانه ای پیدا می شود.

خبر نمونه اجتماعی

برای مهربانی کردن یا نکردن همیشه بهانه ای پیدا می شود.

برای مهربانی کردن یا نکردن همیشه بهانه ای پیدا می شود

تست تبلیغات

تازه ترین اخبار